İzinsiz Öğrenci Barındırma Faaliyeti Gösteren Yerler Hakkında Genelge Yayınlandı

İZİNSİZ ÖĞRENCİ BARINMA FAALİYETİ GÖSTEREN YERLER HAKKINDA GENELGE YAYINLANDI

Gençliğin kişisel ve sosyal gelişimini destekleyici politikaların tespiti amacıyla gerekli çalışmaları yapmak, ilgili kurumların gençliği ilgilendiren hizmetlerinde koordinasyon ve işbirliğini sağlamak, gençlerin yurt ihtiyacını belirlemek ve bu yurtların her türlü ihtiyacım temin ederek yurtların işletilmesine dair usul ve esasları belirlemek görevi Gençlik ve Spor Bakanlığının görevleri arasındadır.

Yüksek Öğrenim Öğrenci Yurtları ve Aşevleri Hakkındaki Kanuna Ek Kanun ve Özel Barınma Hizmeti Veren Kurumlar ve Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin ilgili maddelerinde; gerçek ve tüzel kişiler tarafından yemekli ve yemeksiz öğrenci yurtları ve buna benzer kurumlar için işyeri açma ve çalışma ruhsatı verilmesi, işletilmesi ve denetimine ilişkin usul ve esasları belirleme yetki ve sorumluluğu yükseköğrenim düzeyinde Gençlik ve Spor Bakanlığına verildiği ve her ne ad altında olursa olsun, öğrenci barınma hizmetlerine ilişkin faaliyetlerin ruhsatsız yürütülmesi halinde brüt asgari ücretin yirmi katı idari para cezası uygulanacağı ve bu yerlerin valilikçe kapatılacağı hükümleri yer almaktadır.

Belirtilen mevzuat hükümlerinden de anlaşılacağı üzere yükseköğrenim öğrencilerine sunulacak özel barınma hizmeti, Gençlik ve Spor Bakanlığı'na izni ve denetimine tabidir. Bu itibarla; yükseköğrenim öğrencilerine sunulacak barınma hizmetiyle ilgili mevzuat hükümlerinin uygulanması, konuyla ilgili kurumlar arasında koordinasyon ve işbirliği aşağıdaki esaslara göre yürütülecektir.

Yükseköğrenim öğrencilerine barınma hizmeti sunan özel kurumlara verilecek kurum açma izni ile iş yeri açma ve çalışma ruhsatı konularında ortaya çıkacak tereddütlere ilişkin hususlar gençlik ve spor il müdürlüklerince giderilecektir.

Mahalli idareler, üniversiteler ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarına ait yükseköğrenim öğrencilerine barınma hizmeti veren kurumlar da ilgili mevzuat kapsanandadır.

Kurum açma izni ve iş yeri açma ve çalışma ruhsat verilen iş yerlerinde, verilen izin ve ruhsata veya ilgili mevzuata aykırı barınma faaliyetlerinin yürütüldüğünün tespiti halinde gençlik ve spor il müdürlüklerince ivedilikle ilgili mevzuat çerçevesinde işlem yapılacak, gerektiğinde bu yerler valiliklerce kapatılacak, ruhsatları iptal edilecektir.

Diğer kamu kurum ve kuruluşlarca iş yerlerinde yapılan denetimlerde, söz konusu faaliyetin yükseköğrenim öğrencilerine özel barınma hizmeti faaliyeti olduğu tespit edildiğinde veya kanaatine varıldığında ilgili valiliklere ve gençlik ve spor il müdürlüklerine bilgi verilecektir. Söz konusu tespitlerde iş yerlerinin yükseköğrenim öğrencilerine barınma hizmeti verildiğine dair çeşitli mecralardaki reklamları, barındırdıkları yükseköğretim öğrenci sayısı, barınanlara sundukları ortak hizmetleri; su, elektrik ve doğalgaz vb. hizmet bedellerinin tek abonelik fatura üzerinden ödemeleri gibi hususlara dikkat edilecektir.

Gençlik ve spor il müdürlüklerince talep edilmesi halinde söz konusu iş yerlerinde yapılacak olan denetimlere kolluk güçleri de katılacaktır.

Resmi yazının orjinal haline ulaşmak için tıklayın.

Diğer Duyurular